Magisterski - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY

Student trzeciego semestru studiów drugiego stopnia, do końca drugiego tygodnia listopada, dostarcza do dziekanatu oświadczenie o wybranym temacie pracy magisterskiej wraz z akceptacją promotora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr B do "Regulaminu opracowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi"

Student czwartego semestru studiów drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć do dziekanatu, najpóźniej do końca czerwca, trzy egzemplarze pracy magisterskiej w formie papierowej ( 2 w oprawie miękkiej i 1 w oprawie twardej) oraz w formie elektronicznej ( zapisanej na płycie CD w formacie PDF i Word). Pracę dostarcza wraz z oceną promotora i oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy oraz zgodności jej wersji elektronicznej z wersją drukowaną (załącznik nr E i D do "Regulaminu opracowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów drugiego stopnia w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi").

Ponadto studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu indeks i kartę egzaminacyjną wraz z kompletem wpisów zaliczeń lub egzaminów przedmiotów przewidzianych w programie studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, najpóźniej do końca sesji poprawkowej w semestrze wraz z poniższymi dokumentami:

  • 4 zdjęcia do dyplomu (4,5 cm x 6,5 cm)
  • kartę obiegową z potwierdzeniem braków zobowiązań wobec Uczelni - w tym z tytułu opłat związanych z odbywaniem studiów oraz wobec biblioteki.

Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom i suplement w języku angielskim muszą złożyć podanie do Rektora i dostarczyć do dziekanatu dodatkowo 1 zdjęcie do dyplomu więcej.

KOSZTY
  • wydanie dyplomu wraz z suplementem - 60 zł
  • wydanie dyplomu w wersji angielskiej - 40 zł
EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin magisterski odbywa się przed komisją powołaną przez Rektora.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności na wniosek studenta niepełnosprawnego, Rektor może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie innej niż ustna.

Przedmiotem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i kompetencji określonych programem studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki i metodyki pracy magisterskiej.

Egzamin polega na na przedstawieniu przez studenta 10 - 15 minutowego streszczenia, ustnego, swojej pracy dyplomowej, odpowiedzi przez studenta na 3 pytania z zakresu przygotowanej przez niego pracy dyplomowej oraz z zakresu przedmiotów kierunkowych.

Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest oddzielnie.

LEGITYMACJA STUDENCKA

Student oddaje legitymację studencką przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów.