Stypendia dla studenta - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla Studenta Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wnioski o udzielenie pomocy stypendialnej w roku akademickim 2018/2019 należy składać do 20 października. Wnioski składane po terminie będą rozpatrywane od kolejnego miesiąca.

Studenci Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi mają prawo do pomocy stypendialnej. Jej zasady reguluje:

 • Ustawa z dnia 25 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami
 • Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu - Tekst zarządzenia dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Uczelni
 • Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom WSKiNoZ.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studenci WSKiNoZ mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, które może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. O wysokości stypendium decyduje miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (1051,70 zł.netto), osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie jest przyznawane. Dochód liczony jest netto, tzn. bez podatku dochodowego oraz bez składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną. Każdy student może otrzymać zapomogę dwa razy w jednym roku akademickim ale tylko raz w roku z tytułu tego samego zdarzenia losowego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentom, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wszystkie przedmioty wymagane programem studiów zaliczyli w terminie. Procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium naukowego oraz sposób wyliczania średniej ocen określa Rektor WSKiNoZ . W roku akademickim 2015/2016 do wyliczenia średniej ze wszystkich ocen uzyskanych w sesjach z dwóch semestrów stosuje się średnią arytmetyczną. Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta.

W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium, nie przysługuje ono od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu i analogicznie w przypadku, gdy wzrost dochodu wpłynie na zmniejszenie kwoty przyznanego stypendium, jego wysokość ulega zmniejszeniu po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu

Jeżeli w czasie pobierania stypendium nastąpiła utrata dochodu, jego wysokość ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego.

Zmianę sytuacji materialnej w czasie pobierania stypendium należy zgłaszać wykorzystując druk „ZMIANA SYTUACJI MATERIALNEJ”

Po semestrze zimowym Student zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR W DANYM ROKU AKADEMICKIM w terminie do 31 marca br

 

druki do pobrania:

 1. WNIOSEK O STYP SOCJALNE 16-17 WSKINOZ.PDF
 2. STYPENDIUM REKTORA - WNIOSEK.PDF
 3. STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WNIOSEK.PDF
 4. ZAPOMOGA -WNIOSEK.PDF
 5. OSWIADCZENIE O ZMIANIE SYTUACJI.PDF
 6. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI WSKINOZ.PDF.

W załączeniu jeszcze pliki PDF: DEFINICJE.PDF, PRZEWODNIK STYPENDIALNY 2015.PDF, POUCZEK.PDF.