Stypendia dla studenta - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     
Dla Studenta Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Wnioski o udzielenie pomocy stypendialnej w roku akademickim 2018/2019 należy składać do 31 października. Wnioski składane po terminie będą rozpatrywane od kolejnego miesiąca.

Studenci Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi mają prawo do pomocy stypendialnej. Jej zasady reguluje:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • Zarządzenie Rektora WSKiNoZ w sprawie wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania świadczeń stypendialnych POBIERZ

 • Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom WSKiNoZ.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studenci WSKiNoZ mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • stypendium socjalnego,

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,

 • stypendium rektora,

 • zapomogi.

   

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. O wysokości stypendium decyduje miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (max. 1051,70 zł netto), osiągnięty w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie jest przyznawane (rok 2017). Dochód liczony jest netto, tzn. bez podatku dochodowego oraz bez składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną. Każdy student może otrzymać zapomogę dwa razy w jednym roku akademickim ale tylko raz w roku z tytułu tego samego zdarzenia losowego.

 

Stypendium rektora jest przyznawane studentom, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wszystkie przedmioty wymagane programem studiów zaliczyli w terminie. Procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora oraz sposób wyliczania średniej ocen określa Rektor WSKiNoZ. W roku akademickim 2018/2019 do wyliczenia średniej ze wszystkich ocen uzyskanych w sesjach z dwóch semestrów stosuje się średnią arytmetyczną. Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta.

 

W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium, nie przysługuje ono od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu i analogicznie w przypadku, gdy wzrost dochodu wpłynie na zmniejszenie kwoty przyznanego stypendium, jego wysokość ulega zmniejszeniu po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

 

Jeżeli w czasie pobierania stypendium nastąpiła utrata dochodu, jego wysokość ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego.

Zmianę sytuacji materialnej w czasie pobierania stypendium należy zgłaszać wykorzystując druk „Oświadczenie o zmianie dochodu”.

Po semestrze zimowym Student zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR W DANYM ROKU AKADEMICKIM w terminie do 31 marca br.

 

druki do pobrania:

 1. WNIOSEK O STYP SOCJALNE
 2. WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA
 3. WNIOSEK O STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 4. WNIOSEK O ZAPOMOGĘ
 5. OŚWIADCZENIE O ZMIANIE DOCHODU
 6. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ
 7. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI WSKINOZ.PDF.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem